REGULAMIN

 

Regulamin sklepu internetowego https://calareszta.pl/sklep/ określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

 

SPIS TREŚCI

 

 • 1 Definicje
 • 2 Kontakt ze Sprzedawcą
 • 3 Wymogi techniczne
 • 4 Zakupy w Sklepie
 • 5 Prawa autorskie i licencje
 • 6 Płatności
 • 6 Realizacja zamówienia
 • 8 Prawo odstąpienia od umowy
 • 9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 • 10 Reklamacje
 • 11 Dane osobowe
 • 12 Newsletter
 • 13 Zastrzeżenia
 • 14 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

 

 • 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Materiały – treści cyfrowe udostępniane użytkownikowi przez Sprzedazwcę w zamian za zapis na listę subskrybentów Newslettera; rodzaj i zawartość Materiałów wynika z opisu na Stronie.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a także .

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://calareszta.pl/sklep/

Sprzedawca – Dagmara Hicks prowadząca działalność pod firmą Cała Reszta Dagmara Hicks, NIP: 6321739019, REGON: 120965612, adres: ul. Do Cegielni 17B, 32-087 Zielonki.

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 • 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: ul. Do Cegielni 17B, 32-087 Zielonki.
 2. Adres e-mail: calaresztaebook@gmail.com
 3. Telefon: 607777494
 • 3 WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 2. Do korzystania z Materiałów, w zależności od ich rodzaju, może być konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp.
 • 4 ZAKUPY W SKLEPIE
 1. W Sklepie można nabyć (zgodnie z aktualną ofertą)
  1. produkty fizyczne,
  2. produkty elektroniczne,
  3. możliwość udziału w wydarzeniu organizowanym przez Sprzedawcę.
 2. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 3. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 4. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 5. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 8. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 9. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

ZAKUP UDZIAŁU W WYDARZENIU

 1. W przypadku, gdy przedmiotem zakupu jest udział w wydarzeniu organizowanym przez Sprzedawcę, w opisie wydarzenia wskazane są najważniejsze informacje, w szczególności: data wydarzenia, miejsce, warunki uczestnictwa.
 2. W wydarzeniach mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat.
 3. W przypadku, gdy Kupujący zakupi udział w wydarzeniu pomimo niespełniania warunków uczestnictwa, Sprzedawca może rozwiązać zawartą umowę i dokonać zwrotu uiszczonej płatności.
 4. Wydarzenia organizowane są dla z góry określonej liczby osób. Liczba miejsc oraz minimalna liczba uczestników niezbędna do zrealizowania danego wydarzenia wskazane są w opisie wydarzenia w Sklepie. W przypadku, gdy w terminie do 4 dnia przed dniem planowanego rozpoczęcia wydarzenia nie zgłosi się wymagana liczba osób, Sprzedawca zastrzega prawo odwołania danego wydarzenia o czym niezwłocznie poinformuje Kupującego przy pomocy poczty elektronicznej, nie później jednak niż w terminie 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia. W takim wypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu opłatę za wydarzenie w terminie do 10 dni roboczych.
 5. Przed rozpoczęciem wydarzenia istotne warunki wydarzenia mogą ulec zmianie, jeśli taka zmiana będzie niezbędna z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności z powodu złych warunków atmosferycznych i pogody, kataklizmów, powodzi, pożarów, zamieszek, wojny, ataków terrorystycznych, strajków, braku usług publicznych, epidemii, braku środków transportu, zarządzeń i regulacji rządowych, zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzenia stanu wyjątkowego w miejscu planowanego wydarzenia, nagłej choroby prowadzącego zajęcia i braku możliwości zapewnienia zastępstwa, a także w sytuacji gdy z uzasadnionych powodów Sprzedawca nie będzie w stanie zapewnić uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie wydarzenia. Jeżeli na skutek zaistnienia wskazanych powyżej okoliczność nie będzie możliwa zmiana warunków wydarzenia,Sprzedawca może odwołać wydarzenie.
 6. O zmianie warunków wydarzenia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupujących drogą elektroniczną i/lub telefoniczną. Kupujący zobowiązany jest wówczas niezwłocznie poinformować Sprzedawcę czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy też odstępuje od umowy.
 7. W przypadku odwołania wydarzenia przez Sprzedawcę lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego zgodnie z ust. 15, Sprzedawca zwróci Kupującemu wszelkie wpłacone przez niego opłaty niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 10 dni roboczych.
 8. Od chwili rozpoczęcia wydarzenia, jego uczestnik jest zobowiązany stosować się do poleceń Sprzedawcy lub osoby działającej w jego imieniu dotyczących organizacji i przebiegu wydarzenia, w szczególności stosować się do regulaminu danego wydarzenia, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 9. Zasady organizacji wydarzenia, w tym zasady płatności, mogą być uregulowane w dodatkowym regulaminie. W takim przypadku postanowienia tego regulaminu mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

 

 • 5 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

Bezpieczeństwo i ochrona prawa autorskiego

 1. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
 2. Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych w Sklepie lub udostępnionych bezpłatnie przez Sklep, tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient nie może udostępniać produktów zakupionych w Sklepie innym osobom.
 4. Klient nie może i nie jest uprawniony do:
 • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów zakupionych w Sklepie w całości lub we fragmencie,
 • komercyjnego wykorzystywania produktów zakupionych w Sklepie,
 • modyfikowania produktów zakupionych w Sklepie.
 1. Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów zakupionych w Sklepie w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.
 2. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania produktów zakupionych w Sklepie niezgodnie z prawem, Sprzedawca może skierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.

 

Treść licencji na korzystanie z ebook-ów zakupionych w Sklepie

 1. Kopia ebook-a zakupiona w Sklepie przeznaczona jest wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji.
 2. Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej kopii lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione.
 3. Zakupiona kopia nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 • 6 PŁATNOŚCI
 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
 • Za pośrednictwem platformy płatniczej: Przelewy24 lub Pay Pal.
 1. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 • 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru oraz świadczenia usług zgodnie z zawartą umową.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący.
 7. W Sklepie dostępne są następujące formy dostawy:
 • Za pośrednictwem firmy kurierskiej
 1. Zakupiony materiał cyfrowy przesyłany jest w formie przesyłki elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

 • 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 • w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 • zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Do Cegielni 17B, 32-087 Zielonki niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

 

 • 9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • 10 REKLAMACJE
 1. W przypadku niezgodności towaru lub usługi z umową Konsument ma możliwość złożenia reklamacji na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 3. Konsument może w szczególności żądać doprowadzenia towarów lub usług do ich zgodności z umową.
 4. W określonych w ustawie przypadkach Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy.
 5. Reklamacje należy zgłaszać drogą pocztową lub elektroniczną na adresy Sprzedawcy wskazane w Regulaminie.
 6. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Do Cegielni 17B, 32-087 Zielonki.
 7. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 8. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 9. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 10. W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami rękojmia za wady zostaje wyłączona

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 • 11 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

 • 12 NEWSLETTER
 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca umożliwia zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów, za które to Materiały użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza Sprzedawcy swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.
 2. Usługa wysyłki Newslettera jest dostępna po dokonaniu rejestracji w odpowiednim formularzu Newslettera oraz jest świadczona przez Sprzedawcę na zasadach zawartych w Regulaminie.
 3. Sprzedawca przesyła Materiały na podany w formularzu adres e-mail.
 4. Materiały udostępniane są użytkownikowi wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek inne formy korzystania z Materiałów naruszają prawa Sprzedawcy lub innych podmiotów uprawnionych i mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. W szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie Materiałów bez zgody Sprzedawcy lub innych podmiotów uprawnionych.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera klikając w przeznaczony do tego celu link typu zamieszczony w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.

 

 • 13 ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawierania umowy.

 

 • 14 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 1. Postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Przedsiębiorcom innym niż wskazani w ust. 1 powyżej nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Cała Reszta Dagmara Hicks

adres e-mail: calaresztaebook@gmail.com

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*)

o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie

następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

– Data zawarcia

umowy (*) /odbioru (*)  ………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów):

………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta (-ów):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………

…………………………………………………………………………………

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Dane ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

REGULAMIN WYDARZENIA: DAGA CAMP

 

 1. Organizatorem wydarzenia jest Dagmara Hicks prowadząca działalność pod firmą Cała Reszta Dagmara Hicks, NIP: 6321739019, REGON: 120965612, adres: ul. Do Cegielni 17B, 32-087 Zielonki. Z organizatorem można się kontaktować drogą elektroniczną: calaresztaebook@gmail.com.
 2. Uczestniczkami wydarzenia mogą być tylko kobiety, które ukończyły 18 lat.
 3. Kupując udział w wydarzeniu uczestniczka oświadcza, że jej stan zdrowia umożliwia udział w wydarzeniu, w szczególności, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach i atrakcjach wskazanych w programie wydarzenia. Uczestniczka oświadcza, że jest ubezpieczona w zakresie kosztów ewentualnego leczenia.
 4. Organizator przekaże uczestniczkom szczegółowy program wydarzenia drogą elektroniczną, najpóźniej na 3 dni przed wydarzeniem.
 5. Podczas wydarzenia wszelkie nieprawidłowości, uwagi i inne sprawy uczestniczki zgłaszają organizatorowi lub wskazanym przez niego osobom.
 6. Uczestniczka wydarzenia ma obowiązek:
  1. przybyć na miejsce wydarzenia punktualnie, na własny koszt (transport organizowany samodzielnie),
  2. dostosować ubiór i obuwie do warunków atmosferycznych,
  3. przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu obiektu,
  4. postępować zgodnie z zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze bezpieczeństwo swoje, innych uczestniczek i osób trzecich,
  5. stosować się do poleceń organizatora wydarzenia, dotyczących w szczególności bezpieczeństwa i organizacji wydarzenia
  6. brać udział w zaplanowanych zajęciach i atrakcjach przygotowanych przez organizatora zgodnie z programem wydarzenia,
  7. zgłaszać organizatorowi wszelkie nieprawidłowości, jakie będą miały miejsce podczas wydarzenia.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z dalszego udziału w wydarzeniu uczestniczki, która nie przestrzega zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu obiektu lub nie stosuje się do jego poleceń. W takim przypadku uczestniczce nie przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonej opłaty za udział w wydarzeniu.
 8. W przypadku nieuczestniczenia w zaplanowanych zajęciach i atrakcjach przygotowanych przez organizatora uczestniczce nie przysługuje roszczenie o zwrot bądź zmniejszenie uiszczonej opłaty za udział w wydarzeniu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane przez uczestniczkę szkody majątkowe i niemajątkowe wobec innych uczestników i osób trzecich i nie pokrywa kosztów ich naprawienia.
 10. Organizator zapewnia uczestniczkom ubezpieczenie NNW. Ubezpieczenie dotyczy szkód spowodowanych w związku z udziałem w wydarzeniu zgodnie z obowiązującym programem.
 11. W czasie trwania wydarzenia na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby trzecie.
 12. Uczestniczka wyraża zgodę na utrwalenie jej wizerunku w formie fotografii i nagrań wideo wykonanych przez organizatora oraz na opublikowanie tych fotografii i nagrań wideo przez organizatora w celach reklamowych, w szczególności na ulotkach, w folderach reklamowych, na stronie internetowej i w mediach społecznościowych organizatora.
 13. Wszelkie materiały przekazane uczestniczkom wydarzenia, w tym także plan wydarzenia, stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych organizatora i bez jego zgody nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane, w szczególności rozpowszechnianie, w celach innych niż udział w wydarzeniu.
 14. Uczestniczki nie mogą utrwalać (na fotografiach, nagraniach audio, nagraniach audio-video itp.) ani wykorzystywać w jakikolwiek sposób (w szczególności rozpowszechniania) wizerunku osób biorących udział w wydarzeniu (w szczególności uczestniczek, organizatora), miejsc, w których odbywa się wydarzenie, materiałów wykorzystywanych podczas wydarzenia ani jakichkolwiek innych elementów, zjawisk, sytuacji związanych z wydarzeniem. Uczestniczka zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz organizatora kary umownej w wysokości 5000 za każdy przypadek naruszenia powyższego zakazu. Organizator uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną.
 15. Za naruszenie ust. 13 i 14 powyżej grozi odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna.
 16. Uczestniczka oświadcza, że zapoznała się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania jej danych osobowych, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
 17. Uczestniczka może zapłacić za udział w wydarzeniu:
  1. jednorazowo – 2500 zł, w dniu rezerwacji miejsca,
  2. w trzech częściach:
   1. I wpłata (zadatek) – 500 zł, w dniu rezerwacji miejsca,
   2. II wpłata – 1000 zł – do 31 marca 2024 roku,
   3. III wpłata – 1000 zł – do 30 czerwca 2024 roku.
 1. Jeżeli uczestniczka nie dokona wpłat w terminach wskazanych powyżej, Sprzedawca może odstąpić od wykonania umowy i zatrzymać wpłacony zadatek.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu przed terminem wydarzenia, Uczestniczka powinna, w miarę możliwości, wskazać inną uczestniczkę, która weźmie udział w wydarzeniu zamiast niej.
 3. Uczestniczka może zrezygnować z udziału w wydarzeniu przesyłając jednoznaczne oświadczenie (e-mailem). Jeżeli rezygnacja zostanie złożona:
  1. do 20 września 2024 roku – uczestniczka otrzyma zwrot dokonanej opłaty pomniejszony o poniesione przez Sprzedawcę koszty związane z organizacją wydarzenia i rezerwacją miejsca uczestniczki na wydarzeniu,
  2. później niż 20 września 2024 roku – uczestniczka nie otrzyma zwrotu dokonanej płatności.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Wykonawca informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika przetwarzanych w związku z zawarciem umowy dotyczącej udziału w wydarzeniu jest Dagmara Hicks prowadząca działalność pod firmą Cała Reszta Dagmara Hicks, NIP: 6321739019, REGON: 120965612, adres: ul. Do Cegielni 17B, 32-087 Zielonki. Z Administratorem można się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: calaresztaebook@gmail.com.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy dotyczącej udziału w wydarzeniu,
  2. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. w szczególności w celu dokonywania rozliczeń, w celu późniejszej archiwizacji,
  3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności w celach marketingowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi prawne, usługi doradcze, usługi finansowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody/prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i wypełnienia wymogów ustawowych Administratora.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddane profilowaniu.